Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h

Pomoć zavisnicima - kurs oporavka

Oslobođeni od zavisnosti
Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad

Vernici Protestantske Hrišćanske zajednice (kao i vođstvo crkve) imaju višegodišnje iskustvo u radu sa zavisnicima. Mnogi članovi crkve su i sami bili zavisnici od herioina, alkohola, pornografije... a danas žive produktivan život. Članovi crkve su učestvovali u osnivanju Centra Duga, jednog od najaktivnijih centara za pomoć heroinskim zavisnicima u Novom Sadu, a i danas crkva pomaže rad ovog centra.

12 koraka je program koji je razvijen od strane Anonmnih Alkoholičara i Anonimnih narkomana, međutim mi kao crkva koristimo adaptiran program pod imenom Kurs oporavka, razvijen u Londonu, prvenstveno kroz rad sa zavisnicima od teških droga. Posle višegodišnjeg testiranja u Centru Duga, Kurs oporavka je otvoren i za zavisnike koji nisu na rehabilitaciji u Centru. Početak sledeće grupe Kursa oporavka je u oktobru 2015.

Suština rada programa Kurs oporavka jeste u međusobnoj pomoći. Ljudi koji su nekada bili zavisnici, koji razumeju bol zavisnosti, pomažu onima koji trenutno prolaze kroz borbu sa zavisnošću. Početne grupe će biti za zavisnost od narkotika, alkohola, poremećaja u ishrani, pornografije. Saznajte više na našem sajtu.