Protestantska hriscanska zajednica

SLUŽBA | NEDELJA 18h
Protestantska Hrišćanska zajednica - PHZ Novi Sad

 

KO SMO MI?

Protestantska Hrišćanska zajednica (Protestant Christian Fellowship), je crkva protestantsko-evanđeoskog veroispovedanja, iz Novog Sada.

Protestanti predstavljaju treće krilo hrišćanstva, pored Rimo-Katoličke i Pravoslavne crkve. Pojam protestantizma obuhvata širok raspon teoloških i socijalnih perspektiva i vidova organizacije, ali je osnovno da protestantske crkve imaju korene u protestanskoj reformaciji crkve u Evropi u 16. veku. Trenutno, protestanske crkve broje oko jednu milijardu vernika u svetu.

Evanđeoske crkve predstavljaju podgrupu u okvirima protestantizma koje ispovedaju sledeće istine Svetog pisma - Verujemo da je Sveto pismo Božija reč, nepogrešiva i jedini autoritet vere; u spasonosnu žrtvu Gospoda Isusa Hrista kao jedini put spasenja; da se osoba spasava verom kroz prihvatanje Hristove otkupljujuće žrtve; verujemo u Svetu Trojicu - Oca, Sina i Duha Svetog, našeg Boga; u krštenje vodom odraslih vernika i krštenje Duhom Svetim, kao i posvećenje kao posledicu nanovog rođenja...

Po svom uređenju Protestantska Hrišćanska zajednica je slobodna crkva, kongregacionalnog uređenja, što znači da organizaciono crkvu vode vernici, a ne crkvena hijerarhija. Sveštenik crkve je jedan od vernika, kome je poverena čast da predstavlja crkvu.

Protestantska Hrišćanska zajednica u Srbiji, upisana je u Registar Crkava i verskih zajednica koje vodi Ministarstvo vera – knjiga 1, registarski broj 10 sa danom 28.05.2008. godine (na osnovu novog Zakona o Crkvama i verskima zajednicama).